1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนงานใหม่ของวัยแรงงาน Generation X และ Y ในจังหวัดภูเก็ต
 2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 3. คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตจังหวัดภูเก็ต
 4. การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจและค้ำจุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดพังงา
 5. ความพึงพอใจในบริการของผู้ใช้ที่มีต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
 6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของคนเจเนอเรชั่นวาย (Generation-Y) : กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
 7. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตจังหวัดภูเก็ต
 8. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรหน่วยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8
 9. พฤติกรรมการซื้อทองในรูปแบบของการออมทองของประชาชนในจังหวัดชุมพร
 10. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการ  Mobile Banking (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดพังงา 
 11. คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของพนักงานวัยแรงงานในจังหวัดภูเก็ต
 12. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดพังงา
 13. ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจประมงพาณิชย์ประเภทอวนล้อมจับและปั่นไฟในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา
 14. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
 15. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของบุคลากร ระดับหัวหน้างานขึ้นไป: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดภูเก็ต
 16. โอกาสในการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในเขตอำเภอเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
 17. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันPT สาขาท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 18. การจัดการความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฎิบัติงานในสนามบินนานาชาติภูเก็ต
 19. คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรเทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 20. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปลาทะเลจากประมงพื้นบ้านของประชากรในจังหวัดภูเก็ต
 21. ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัยด้านการบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 22. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรเทศบาล ในจังหวัดภูเก็ต
 23. ทัศนคติและมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่ออาหารไทย
 24. การสำรวจความต้องการใช้บริการร้านขนมหวานของผู้บริโภคขนมหวาน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 25. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สวนน้ำบลูทรีภูเก็ต
 26. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลของประชากรวัยทำงานตอนต้นในจังหวัดภูเก็ต
 27. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันวินาศภัย Non Motor ของประชากร ในจังหวัดภูเก็ต
 28. ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานโรงแรมในเขตจังหวัดภูเก็ต
 29. คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานภูเก็ตที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
 30. ปัญหาการขอรับ การจ่ายและการไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสังกัดสำนักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี)
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4 (ฉบับเต็ม)
Wednesday, 21 June 2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา... Read More...
IMAGE รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4 (ช่วงที่3)
Thursday, 20 April 2023
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 4... Read More...
IMAGE รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4 (ช่วงที่2)
Thursday, 16 March 2023
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 4... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4
Thursday, 23 March 2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4
Thursday, 16 March 2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.B.A. พังงา... Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต MBA ภูเก็ต รุ่นที่ 9
Monday, 19 March 2018
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต MBA รุ่นที่ 9... Read More...
IMAGE ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา MBA Phuket รุ่นที่ 9
Monday, 17 July 2017
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา MBA Phuket รุ่นที่ 9... Read More...
IMAGE นักศึกษา MBA ภูเก็ต รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
Thursday, 02 March 2017
นักศึกษา MBA ภูเก็ต รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น   Read More...
IMAGE วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ
Thursday, 27 April 2017
Click >> วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ Read More...