รายวิชาสำหรับหลักสูตร (แผน ข.)

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) หน่วยกิต
  BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 0
  RAM 6001 การบัญชีการเงิน 0
หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา (1 หน่วยกิต)  
  RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 1
หมวดวิชาบังคับแกน (27 หน่วยกิต)  
  BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3
  BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3
  BUS 6012 การจัดการการเงิน 3
  BUS 6013 การจัดการการตลาด 3
  BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร 3
  BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน 3
  BUS 6016 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3
  BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
  BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ 3
หมวดวิชาเอกการจัดการ (12 หน่วยกิต)  
  BUS 7100 การจัดการทุนมนุษย์ 3
  BUS 7104 การจัดการองค์การธุรกิจระดับโลก 3
  BUS 7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
  BUS 7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ 3
การสอบประมวลความรู้ (ไม่นับหน่วยกิต)   
  BUS 7097* สอบประมวลความรู้ 0
รวม   40

 

IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4 (ฉบับเต็ม)
Wednesday, 21 June 2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา... Read More...
IMAGE รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4 (ช่วงที่3)
Thursday, 20 April 2023
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 4... Read More...
IMAGE รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4 (ช่วงที่2)
Thursday, 16 March 2023
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 4... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4
Thursday, 23 March 2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4
Thursday, 16 March 2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.B.A. พังงา... Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต MBA ภูเก็ต รุ่นที่ 9
Monday, 19 March 2018
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต MBA รุ่นที่ 9... Read More...
IMAGE ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา MBA Phuket รุ่นที่ 9
Monday, 17 July 2017
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา MBA Phuket รุ่นที่ 9... Read More...
IMAGE นักศึกษา MBA ภูเก็ต รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
Thursday, 02 March 2017
นักศึกษา MBA ภูเก็ต รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น   Read More...
IMAGE วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ
Thursday, 27 April 2017
Click >> วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ Read More...