โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการสอนด้วยระบบการศึกษาแบบ Modular and Block Course System โดยการจัดให้นักศึกษาเรียนร่วมกันในวิชาเดียวกันคราวละวิชาตามโครงการกำหนดตลอดหลักสูตรโดยวิธีการสอนประกอบด้วยการผสมผสานจากองค์ความรู้และประสบการณ์การสอนของคณาจารย์หลัก ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขานั้น ๆ โดยมีวิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์รวมถึงการใช้กรณีศึกษาที่ทันต่อสภาวการณ์ในขณะนั้นรวมทั้งการศึกษาดูงานและการเข้าชั้นเรียน นอกจากนี้แล้ว นับเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะได้เป็นสมาชิกในเครือข่ายของผู้บริหาร

 

IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4 (ฉบับเต็ม)
Wednesday, 21 June 2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา... Read More...
IMAGE รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4 (ช่วงที่3)
Thursday, 20 April 2023
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 4... Read More...
IMAGE รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4 (ช่วงที่2)
Thursday, 16 March 2023
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 4... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4
Thursday, 23 March 2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ M.B.A. พังงา... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.B.A. พังงา รุ่นที่ 4
Thursday, 16 March 2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.B.A. พังงา... Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต MBA ภูเก็ต รุ่นที่ 9
Monday, 19 March 2018
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต MBA รุ่นที่ 9... Read More...
IMAGE ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา MBA Phuket รุ่นที่ 9
Monday, 17 July 2017
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา MBA Phuket รุ่นที่ 9... Read More...
IMAGE นักศึกษา MBA ภูเก็ต รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
Thursday, 02 March 2017
นักศึกษา MBA ภูเก็ต รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น   Read More...
IMAGE วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ
Thursday, 27 April 2017
Click >> วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ Read More...